Informácie

Všeobecné obchodné podmienky

čl.1 VŠEOBECNÉ PODMIENKY


Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o. so sídlom Štúrova 33, 040 01 Košice, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 19916/V, IČO: 36787124, DIČ: 2022404351, tel.0903 631 462, e-mail: eshop@slovosivex.sk


Orgán dohľadu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice- so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice

ďalej len ,,Predávajúci" a ,,Kupujúci" pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.slovosivex.sk (ďalej len www.slovosivex.sk) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len ,,Kúpna zmluva"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.slovosivex.sk/eshop. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke www.slovosivex.sk/eshop. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú za zákona č.250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.slovosivex.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke www.slovosivex.sk a celková cena tohto tovaru,spracovaný systémom elektronického obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke www.slovosivex.sk.

Kontaktné údaje: OSIVEX ZÁHRADKÁR,s.r.o., Štúrova 33, 040 01 Košice Telefónny kontakt: 0903 631 462, E-mail: eshop@slovosivex.sk

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na www.slovosivex.sk.

čl.2 Objednávka


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická zálohová objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@slovosivex.sk

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno,alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt( telefón, a e-mailová adresa);
b) Kód objednaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
c) Množstvo objednaného tovaru;
d) Adresa miesta dodania tovaru
e) Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodným podmienkach;
f) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec alebo jeho rodinný príslušník).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
Z dôvodu spracovania Vašej objednávky je doba dodania minimálne 3 dni.

čl.3 Storno objednávky


Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku v deň jej vytvorenia výhradne telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku,alebo jej časť,ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru.

čl. 4 Cenové podmienky


Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.slovosivex.sk je uvedená vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.slovosivex.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. v prípade,ak sa na www.slovosivex.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej,alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,-€" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú,ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

čl. 5 Platobné podmienky


Platby sa vykonávajú v EUR pri prevzatí tovaru od kuriéra,

čl. 6 Dodacie podmienky


Tovar bude doručený v čo možno najkratšom možnom termíne na adresu určenú Kupujúcim.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim, Predávajúci uskladní tovar vo svojej predajni najviac na 24 hodín po termíne dodania. Pri vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (dodací list). Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

čl. 7 Záručné podmienky a záručná doba


Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Bežná záručná doba 24 mesiacov sa nevzťahuje na špecifický tovar organického pôvodu. Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť resp. inak doručiť na adresu na Štúrova 33, Košice reklamovaný tovar, vrátane Požadovaných dokladov- faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.slovosivex.sk.

čl. 8 Záverečné ustanovenia


Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajceho.


Reklamačný poriadok:


čl.1 Všeobecné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o., so sídlom Štúrova 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 19916/V, IČO: 36787124, DIČ: 2022404351, tel. 0903 631 462, e-mail: eshop@slovosivex.sk. (ďalej len ,,Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len ,,Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.slovosivex.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52ods.3 Zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho závady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.zakusky.eshop.sk,ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až §627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.slovosivex.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.slovosivex.sk.

čl.2 Kontrola tovaru pri prevzatí


Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou,ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prepravcu. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad, a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.slovosivex.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

čl. 3 Reklamačný formulár


Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len ,,Formulár") v nasledujúcich prípadoch:

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote:Pri objednávke do 50,- Eur má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 3 dni pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
Pri objednávke nad 50,-Eur má právo kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy 7 dní pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.
b) Reklamácia tovaru, z dôvodu zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, je možná u Predávajúceho iba v záručnej dobe.
Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:
a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt
b) Adresa miesta, kam bol tovar dodaný
c) Číslo elektronickej objednávky
d) Dátum vystavenia elektronickej objednávky
e) Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim
f)Názov a sídlo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
g) Dátum a podpis Kupujúceho.
Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený alebo zaslaný na adresu Štúrova 33, 040 01 Košice. Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Celková suma za tovar, ktorý bol stornovaný Predávajúcim v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári, a to do 10 dní po uznaní reklamácie predávajúcim.

čl.4 Záručné podmienky a záručná doba


Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu a končí v nasledujúce kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

Za vadu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre tovar organického pôvodu, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený,v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 30% z celkovej ceny tovaru. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,rovnaké práva,akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

čl.5 Záverečné ustanovenia


Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.slovosivex.sk.
Stránka www.slovosivex.sk podlieha autorským právam.