Informácie

Ochrana osobných údajov

Pre relevantné poskytovanie našich služieb je nevyhnutné spracúvať niektoré Vaše osobné údaje v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Prevádzkovateľom internetového obchodu prístupného cez webovú adresu www.slovosivex.sk (ďalej len „obchod“) je OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o., Štúrova 33, 040 01 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Pred nakupovaním v obchode je potrebné vyplniť objednávkový formulár, resp. registrácia, kde sú nutné osobné údaje v rozsahu:
- meno a priezvisko,
- adresa trvalého pobytu (resp. fakturačná, dodacia adresa),
- e-mailová adresa
- telefónne číslo – doplniť, príp. opraviť zoznam osobných údajov, ktoré získavate

Vyššie uvedené osobné údaje sú potrebné pre správnu fakturáciu a vedenie účtovníctva. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze, aby sa pri každom ďalšom nákupe v obchode nemuseli nanovo zadávať do databázy, môžete si ich kedykoľvek zmeniť, resp. aktualizovať a v prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, neváhajte o to požiadať prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Vaše konto bude následne deaktivované. Počas Vašej návštevy v obchode sú uchovávané niektoré ďalšie dočasné informácie – napr. ktorý produkt ste si prezerali, čo ste vložili do košíka, ako dlho ste si stránku prezerali, odkiaľ ste sa prihlásili a pod.
Registráciou nám dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sú uvedené v objednávke za účelom jej vybavenia, následného dodania produktu a to po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Takto získané osobné údaje ďalej nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimkou sú však organizácie, s ktorými spolupracujeme pre správne vybavenie objednávky – doručovateľské služby. Osobné údaje sa poskytujú jednorázovo.
Na ochranu databázy osobných údajov prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú v dikcii § 19-20 zákona.
Všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi boli náležite poučení podľa § 21 a § 22 zákona.
Na základe Vašej písomnej žiadosti máte právo od prevádzkovateľa vyžadovať v súlade s § 28 zákona napr. potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, zoznam osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a pod.
Po skončení účelu spracúvania Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený i naďalej spracúvať tieto osobné údaje a to len v nevyhnutnom rozsahu pre účely vybavenia prípadných reklamácií, štatistiky, účtovníctva a interného prieskumu. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť tretím stranám súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, obrate a návštevnosti, avšak v anonymizovanej podobe – bez možnosti identifikácie zákazníkov.

- týmto udeľujem súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom korektného vybavenia mojej objednávky, a ktoré budú spracúvané v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.